Cookie beleid vv Lekkerkerk

De website van vv Lekkerkerk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemeen beleid

Algemeen beleid

Normen en waarden (PDF versie)

Normen en waarden beleid v.v. Lekkerkerk

Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. v.v. Lekkerkerk wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden?

Normen: Normen kun je zien als richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je “dient” te gedragen in bepaalde omstandigheden. Dit zijn een soort ongeschreven regels van goed fatsoen waar het gros van de mensen zich min of meer aan houdt.

Waarden: Waarden zijn de zaken die waardevol gevonden worden door iemand of een groep mensen (een samenleving). Zaken die van waarde zijn, die het nastreven waardig zijn.

En wat onder Fair Play?

Het fair Play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat weleens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om

Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Zowel thuis als uit. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel.


De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Het bestuur van v.v. Lekkerkerk voert deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet!

Kortweg gezegd:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen.

De gedragscode zal worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement.

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze Gedragscode, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te spreken…

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

·                De toegang tot het complex is openbaar. De toegang van de kantine is voorbehouden aan de v.v. Lekkerkerk;

·                Auto’s, scooters en fietsen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen;

·                De doorgangen naar de velden en de kantine worden te allen tijde vrijgehouden.

·                Toeschouwers blijven te allen tijde achter te hekken. Zij mogen zich in geen geval op de velden te begeven. Zij onthouden zich van commentaar jegens scheidsrechter, grensrechters, trainers, verzorgers, spelers enz.;

·                Leden en bezoekers gaan respectvol met elkaar om. Verbaal-, fysiek geweld en pesten worden niet getolereerd;

·                Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters en overige gasten;

·                Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding;

·                Tassen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst;

·                Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag en verantwoordelijk voor het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen;

·                Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade;

·                Roken en het nutten van alcoholische drank is toegestaan in en op de hiervoor aangewezen ruimten. Dit in achtneming met de wettelijke bepalingen;

·                Alcoholische drank wordt slechts verstrekt aan personen vanaf 18 jaar, binnen de vastgestelde Kantine-tijden. Tijdens wedstrijden kunnen deze alleen worden genuttigd in de kantine of op het terras;

·                Er worden geen peuken, drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achtergelaten, mits gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken;

·                Op het complex is handel en gebruik van verdovende middelen ten strengste verboden;

·                Toegang tot de kleedkamers is slechts voorbehouden aan spelers, trainers teambegeleiding, scheidsrechters, ouders van pupillen en ontvangstdienst en facilitaire medewerkers;

·                Eenieder die gebruik maakt van kleedkamers gaat hier netjes mee om. Een half uur na de laatste training of wedstrijd wordt deze netjes en schoon opgeleverd;

·                De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, conform de bestaande verenigingsafspraken;

·                Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt;

·                Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan het Bestuur van de v.v. Lekkerkerk;

·                Het niet opvolgen van de huis-en gedragsregels kan als wangedrag worden aangemerkt en vervolgens bestraft worden;

·                Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur;

·                Aanwijzingen van bestuurs- en kaderleden dienen direct te worden opgevolgd;

·                Bij ernstige overtredingen kan de aanwezigheid op het complex, in overleg met de SVN, worden ontzegd. Ontzegging tot de kantine is voorbehouden aan het Bestuur van de v.v. Lekkerkerk;

·                Leden en bezoekers onthouden zich van oneigenlijk gebruik van alle eigendommen van de vereniging en zijn aansprakelijk voor eventueel aangebrachte schade;

·                v.v. Lekkerkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Hand geven voor aanvang van de wedstrijd

De drempel om een onbekende voetballer tijdens een wedstrijd eens flink te "raken" is doorgaans vrij laag. Daarentegen wordt de drempel wat hoger, als je iemand wél kent, ook al is het maar oppervlakkig. Vanuit deze filosofie hebben we het kennismaken vóór de wedstrijd ingevoerd.

De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd een hand geven. Andere methoden van "kennismaking" zijn uiteraard ook mogelijk. En natuurlijk worden de scheidsrechter en z'n beide (club)assistenten niet vergeten!

Als eerste aanzet voeren we dit in bij JO11-, JO9-, JO8-pupillen en de ukken. Maar het is vanzelfsprekend geen enkel probleem, als dit binnen onze gehele vereniging wordt geïntroduceerd.

Sancties

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten.

Sancties kunnen bestaan uit:

1.        Berisping;

2.        Uitsluiting van wedstrijden;

3.        Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;

4.        Royement.

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze Gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. De rechten van de betrokkene - waaronder het recht van beroep - zijn gewaarborgd.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen, en/of alternatieve straffen.

Het bestuur beoordeelt in zijn besluit - afhankelijk van de statuten van de vereniging - een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc.) los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). En neemt zélf actie. Een door het bestuur opgelegde straf wordt gemeld aan de tuchtcommissie van de KNVB, zodat deze dit kan "meenemen" in de uiteindelijke strafmaat.

De gouden regels voor spelers/speelsters

·                Als speler ben je een voorbeeld voor anderen. Toon goede omgangsvormen;

·                Verdovende middelen zijn verboden;

·                Geen alcohol op het veld;

·                Geen alcoholgebruik voor personen onder 18 jaar;

·                Fietsen, auto’s en tassen op de hiervoor aangewezen plaatsen zetten;

·                Laat kleedkamer en kantine netjes achter. In de kleedkamers wordt niet gerookt;

·                Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue;

·                Zowel in als buiten het veld beledig je niemand;

·                Je komt gemaakte afspraken na en informeert anderen indien men deze niet na kan komen. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken of regels;

·                Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste personen. Praat met elkaar en niet over elkaar. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken;

·                Toon respect voor je tegenstander en blesseert hem/ haar niet opzettelijk;

·                Je vernedert niemand in woord of gebaar;

·                Je accepteert de leiding van je elftal, het bestuur, de trainer en de scheidsrechter;

·                Toon verantwoordelijkheid en discipline en leef de verenigingsregels na;

·                Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden. Bij verhindering tijdig afmelden;

·                Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer;

·                Je “loopt” niet weg voor de verplichten werkzaamheden;

·                Eerlijke en onpartijdige besluitvorming. Openheid en eerlijkheid staan voorop;

·                Voor de wedstrijd geven de beide teams elkaar een hand (JO9- en JO8-pupillen);

·                Na afloop worden de scheidsrechter en grensrechters bedankt voor de leiding (in ieder geval minimaal door de aanvoerder);

·                Elkaar positief corrigeren en coachen en niet afvallen. Speel als team;

·                Je bent lid van een vereniging, niet van een team;

·                Je bent (mede) verantwoordelijk voor ballen, kleding, kleedkamers e.d. (bijv. van de club in bruikleen ontvangen kleding mag alleen tijdens wedstrijden worden gedragen en moet na afloop van het seizoen compleet, heel en gewassen worden ingeleverd). Wees zuinig op de spullen van de vereniging;

·                Pesten, discriminatie, vernielingen (van spullen van de vereniging of anderen), diefstal e.d. worden niet geaccepteerd en leiden direct tot sancties;

·                Zeer hoge uitzonderingen daargelaten (zoals verhuizing buiten de stad, zware blessure of ernstige ziekte) moet het seizoen altijd worden afgemaakt. Zomaar stoppen kan dus nooit!


 

De regels voor kaderleden

·                Elkaar informeren, luisteren kortom open en eerlijk communiceren (dus niet over maar met elkaar);

·                Duidelijke regels en eisen vaststellen en handhaven o.a. met betrekking tot op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden, omgang met materialen en kleedkamers, douchen e.d.;

·                Openstaan voor alle geledingen binnen de vereniging;

·                Een stimulerende en uitdragende rol aannemen;

·                Een voorbeeldfunctie vervullen;

·                Trachten de werklast zoveel mogelijk te verdelen;

·                Verder kijken dan alleen de eigen afdeling of het eigen elftal;

·                Spelers leren omgaan met teleurstellingen en corrigeren;

·                Op tijd aanwezig zijn;

·                De beschikbare kanalen voor informatie-uitwisseling optimaal benutten;

·                Goede ontvangst van gasten en nette afhandeling;

·                Optimale communicatie naar alle geledingen;

·                Controle op zaken als kleedkamers schoon achterlaten, douchen, omgang met medespelers, tegenstanders, leiding en materialen;

·                Waardering geven en ontvangen;

·                Het bieden van goede en zo optimaal mogelijke randvoorwaarden;

·                Voor aanvang van de wedstrijd geven de spelers van beide teams elkaar een hand (in eerste instantie wordt hier bij de JO9- en JO8-pupillen mee gestart)

Regels voor ouders/toeschouwers

·                Blijf altijd positief (juist bij verlies, volgende keer beter);

·                Positief naar eigen spelers, leiding en tegenpartij in woord en gedrag;

·                Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee kijken;

·                Wees enthousiast en steun uw zoon of dochter en de medespelers/speelsters zowel bij wedstrijden als andere verenigingsactiviteiten;

·                U bent verplicht mee te draaien in een roulatie schema in verband met vervoer naar uitwedstrijden;

·                In sommige teams kan het voorkomen dat de teamkleding bij toerbeurt gewassen moet worden. Daar waar sprake is van teamkleding dient aan het begin van het seizoen een gebruikersverklaring ingevuld en ondertekend te worden;

·                De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met de leiding;

·                Een voetbalclub is geen kinderopvang;

·                Steun de door de vereniging aan uw kind gestelde regels als op tijd komen, tijdig afmelden (voor wedstrijden en trainingen), het seizoen afmaken, douchen e.d.;


 

·                Aandacht voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan;

·                De coach laten coachen.

Voor de vereniging geldt:

·                Ouders betrekken bij de club en hier voorwaarden voor scheppen

·                Verstrekken van duidelijkheid naar ouders met betrekking tot teamindeling, trainingen, vervoer, wedstrijdschema’s e.d.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!